Algemene voorwaarden 

Algemene voorwaarden


1. Algemeen

In Balans Met Dieren is opgericht door Fany Reckers (hierna te noemen: begeleider) gevestigd te Loon op Zand en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 81548362

In Balans Met Dieren richt zich op het begeleiden van kinderen/jongvolwassenen met een verstandelijke en meervoudige beperking (hierna te noemen: gast), alsmede het organiseren van sessies om te werken aan hun leerdoel.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met In Balans Met Dieren en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3. Observatie en verslag
Op verzoek van de gast of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school) worden gestuurd. Dit verslag wordt door In Balans Met Dieren opgemaakt. De besteedde tijd wordt geregistreerd.

4. Aan de begeleiding van kinderen/jongvolwassenen zit geen leeftijdsgrens
Voor kinderen onder de 18 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. 

De ondertekenende of opdracht gevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen de begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. In Balans Met Dieren kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

5. Vertrouwelijkheid
In Balans Met Dieren is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de sessies. Voor overleg met derden in het belang van de gast, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de (ouders van de) gast.

6. Regels rond een afspraak voor kinderen
Bij aanvang van de sessie wordt de gast door een ouder of bevoegde gebracht en op de afgesproken tijd weer ophaalt. De ouder dient tijdens de sessie telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel kort gelegenheid voor de ouders om te bespreken wat de gast heeft gedaan. 

Tijdens een tussengesprek en/of eindgesprek worden de vorderingen met betrekking tot de gast uitvoerig besproken.

7. Verhindering
Indien bij verhindering de afspraak tenminste 24 uur vooraf wordt afgezegd, wordt de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afzegging binnen 24 uur, wordt de voor u gereserveerde tijd gefactureerd.

Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per E-mail of telefonisch. Tijdens sessie wordt de telefoon van In Balans Met Dieren niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail. Bij afzegging door ziekte is overleg mogelijk.

8. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
a. De begeleider is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de gast en/of de ouders de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
b. Voorts is de begeleider bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de begeleider kan worden gevergd.
c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de begeleider op de ouders/gast onmiddellijk opeisbaar.

9. Tarieven
De tarieven zijn op te vragen bij In Balans Met Dieren. Alle bedragen zijn inclusief BTW.

Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.

Kort overleg, telefonisch of per mail, is bij de begeleiding van de gast inbegrepen. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. In Balans Met Dieren houdt een urenregistratie bij waarin alle werkzaamheden worden gespecificeerd. Deze registratie wordt desgewenst bij de factuur overlegd.

10. Betalingsvoorwaarden
Er wordt maandelijks achteraf gefactureerd, ongeacht het resultaat van de inspanning van de begeleider. De (ouders van de) gast verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van In Balans Met Dieren.

Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, stuurt In Balans Met Dieren een betalingsherinnering. Indien de (ouders van de) gast niet binnen 14 dagen na datum van de betalingsherinnering aan de verplichting voldoet, dan is In Balans Met Dieren gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten van €5,00 per nota, in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van In Balans Met Dieren, is In Balans Met Dieren genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening.

Bij een betalingsachterstand is In Balans Met Dieren gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat (de ouders van) de gast aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

11. Aansprakelijkheid
Het advies van In Balans Met Dieren is oplossing- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. In Balans Met Dieren is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door In Balans Met Dieren, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van In Balans Met Dieren. Vergoeding aan de gast en/of de ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van In Balans Met Dieren.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van de gast, raadt In Balans Met Dieren aan altijd contact op te nemen met uw huisarts.

12. Toepasselijk recht en geschillen
a. Op alle rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
b. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg en middels Mediation, conform het NMI Reglement, te beslechten.

13. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
a. Deze voorwaarden zijn geplaatst op www.inbalansmetdieren.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de begeleider Privacyverklaring In Balans Met Dieren.

Fanny Reckers
In Balans Met Dieren
info@inbalansmetdieren.nl
0620664240

KvK: 81548362
BTW Nr: NL003575479B27